Type Alias bonsaidb::core::schema::view::ViewMapResult

source ·
pub type ViewMapResult<'doc, V> = Result<Mappings<<V as ViewSchema>::MappedKey<'doc>, <<V as ViewSchema>::View as View>::Value>, Error>;
Expand description

A type alias for the result of ViewSchema::map().

Aliased Type§

enum ViewMapResult<'doc, V> {
    Ok(Mappings<<V as ViewSchema>::MappedKey<'doc>, <<V as ViewSchema>::View as View>::Value>),
    Err(Error),
}

Variants§

§1.0.0

Ok(Mappings<<V as ViewSchema>::MappedKey<'doc>, <<V as ViewSchema>::View as View>::Value>)

Contains the success value

§1.0.0

Err(Error)

Contains the error value